Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Dit heet passend onderwijs. 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle Nederlandse basisscholen. Dat betekent dat alle Florente scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden binnen hun mogelijkheden.  

 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Indien de betreffende groep waar de leerling in geplaatst moet worden vol is, heeft de school geen zorgplicht. Dan wordt wel samen met ouders bekeken welke school wel plek zou hebben. Verwachten ouders dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om er voor te zorgen dat het kind een passende onderwijsplek geboden wordt. De school onderzoekt samen met de ouders of zij de extra ondersteuning kunnen bieden en wat daarvoor nodig is. Scholen kunnen bijvoorbeeld extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op waarin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen (zie websites scholen). Samenwerking tussen school en ouders is onmisbaar bij het vormgeven van passend onderwijs. 

 

Kan de school de extra ondersteuning die het kind nodig heeft niet bieden, dan geeft de school aan welke school dit wel kan. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn of een speciale school. 

Scholen werken daarbij samen in een regio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in de regio. Florente basisscholen is voor passend onderwijs van leerlingen aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden: